Áiggun juoiggastit

2 programmh vueliej bïjre.

Voestes programmesne åadtjobe govledh vueliej bïjre; mij lea jïh vueliej histovrijen bïjre.

Vuelie lea akte dejstie båarasommes musihketradisjovnh Europesne jïh mubpie programmesne vuejnebe guktie vueliem bïerkenamme. Ij lij luhpie joejkedh jïh meehti jaame-bysvehts åadtjodh. Dah åejvieladtjh vuelie goh “Sjamanisme”, “trolldom” jïh “hedenskap” lahtestehtin.