Himmelrikets tromme

Gievrien bïjre filme, guktie dååjhtelge jïh guktie åtnelge? 

Dovletje saemien jaahkoen mietie dellie jupmelh lin faamoeh mah dovne almetji sisnie jielieminie, jïh mejtie almetjh gievrien viehkine maehtiejin jaksedh. Bijjelen gööktetjuetie jaepieh daate maahtoe tjeakasligke orreme.

VHS-filme.