Åarjelsaemien normeeringe löönemebaakojde

Saemien gïelegaaltije.

Saemien gïelegaaltije normeeringetjåanghkoeh Romsesne 2010, Ubmejisnie jïh Plassjesne 2011 utni. Dejnie tjåanghkojne Ove Lorentzen vuesiehtimmiem löönemebaakoesuffiksi bïjre vuartasjamme jïh dah nænnoestamme guktie edtja löönemebaakoeh åarjelsaemiengielesne normeeredh.