Laavloeh - Lïerh saemien

Ulmie daejnie digitaale learoevierhtine edtja lohkehtimmiem aelhkebe darjodh gosse learohkh edtjieh laavlodh jïh musihken tjïrrh muvhtide åarjelsaemien grammatihkeste lïeredh.

Learoevierhtie joekehts barkoevuekieh evtede, jïh jeenjemes learohkh saaht daltesisnie, laavloemijstie jïh musihkeste eadtjalguvvieh. Gosse learohkh lierieh guktie vokaalh jïh tjoejh målsoeh jïh guktie verbide sojjehtidh dellie viehkiem åadtjoeh dovne gosse edtjieh soptsestidh jïh tjaeledh.

Learoevierhtien leah 10 kapihtelh, tekstigujmie, melodijh, interaktijve lïerehtimmieh jïh bïhkedasse lohkehtæjjese. Laavloemistie göökte versjovnh gååvnesieh - akte tekstine jïh akte namhtah. Dejtie  laavlometekstide maahta goerine provhkedh. Learohkh maehtieh teksth jïjtje tjaeledh jïh laavlodh dejtie melodijide mah namhtah teksth. Naemhtie maehtieh dejtie lïerehtidh mejnie dellie gïehtelieh jïh viehkiem jïjtsasse lïerehtæmman åadtjodh.