Daajehtselïereme

Bïhkedimmie strukturelle daajehtselïeremen bïjre maanide jïh learoehkidie.

Bilde av tre samiske hefter om begrepslæring, med tegninger av ulike lavvoer.

Bïhkedimmesne tjïelkeste guktie maahta systeemen mietie barkedh daajehtselïereminie, dovne maanagïertesne jïh skuvlesne. Vuartesjh filmem, veedtjh illedahkeregistreeremasse jïh goerehtallemegoere Statpeden nedtesæjrojne.