Dikten/tjihtesen haemie jïh guktie tjaeledh

Hov lea åajvoeh learohkidie vuesiehtidh guktie tjihtesem tjaeledh. Aelhkie jïjnjebh aejkien seammalaaketje raajesh nuhtjedh gosse jïjtje galka tjaeledh.

Ööhpehtæjja vuesehte learohkidie tjihtesem, vg.: “Mov jaepie”, gïehtjh lissiedahkem. Ektesne tjamhki lohkijieh, soptsestieh man bïjre lea, jïh guktie tuhtjieh dan bïjre. Jïh dellie edtjieh gaavnedh baakoeh jïh raajesh mah gellien aejkien nuhtjedamme. Nov aaj maehtieh soptsestidh maam jïjtjh utnieh buerie darjodh daelvege, gïjrege jnv. Baakoeh mah dellie båetieh åvtese hov lea buerie taavlesne tjaeledh, åssjalommese-kaarhtine.

Dellie gelkieh learohkh jïjtjh tjaeledh. Joe leah åvtemïerhkem åådtjeme guktie maehtieh tjihtesem haemiedidh, jïh taavlesne maehtieh åssjalommese-kaarhtem gïehtjedidh. Muvhtide lea aelhkebe jis ööhpehtæjja barre måjkoedahta åesiem dehtie tjihtesistie mij lea vuesiehtamme, vg. næmhtie:

Daelvege manne tjoejkem

Manne lyjhkem tjoejkedh

Manne daelviem lyjhkem

Loi lo go lo!

 

Gïjrege manne _____

Manne lyjhkem _____

Manne ______

Loi lo go lo!

 

Giesege manne ______

Manne lyjhkem_______

Manne______

Loi lo go lo!

 

Tjaktjege manne______

Manne__________

Manne__________

Loi lo go lo!

 

Ööhpehtæjja gïehtjede guktie learohkh berkieh jïh faala raerieh jis daerpies. Gosse learohkh galhkeme, jïh ööhpehtæjjine ektine tjihtesem dååhkesjadteme, dellie maehtieh paehperem klaeriedidh, rïesedh, guktie tjaebpebe vååjnoe gosse vïedtjesne vååjnesasse gævnjodh.

Ööhpehtæjja jïh learohkh aaj maehtieh digkiedidh guktie edtjieh baakoeh tjoejedh, haarjanidh tjihtesem tjamhki lohkedh. Mïnngemes dellie maehtieh tjihtesidie dåehkien uvte lohkedh, vuj fiere guhte onnohtje tjihteselohkemefilmetjem dorje, mij mænngan jeatjabidie vuesehte.

"Mov jaepie"-diktese (lissine) aaj maahtah vuesehten löössh tjoejkedh, daanhtsodh jnv.

 

Ellen Ravna, Sirpmán skuvle, Deanu tjïelte, 2017

Lena Kappfjell, Saemien lohkemejarnge, tekstem åarjelsaemiengïelese jarkoestamme.