Saemien eatnemen vuelie

Saemien eatnemen vuelie, Samefolkets sang

Saemien eatnemen vuelie

Noerhtenaestiej gijken nueliem

Soejmi saemielaante jæjhta

Vaerieh vaeriej duekieh vååjnoeh,

Jaevrieh jaevriej dubpielisnie.

Elmien vööste vaartoeh,aesieh

Lokngesieh jih vitnededtieh.

Johkh jih skåakh jis bursieh,

Sjuvvieh,

Kraevies praare baektienjuanah

Saelhtietjaetsiem dåastoehtieh.

 

 

Garre daelvien biegke, baajkoe,

Værtoe, væhtjedh,vesties hovme.

Saemien såelien gåetiedajveh

Darhke saemien vaajmoen lihke.

Fealadæjjan baalkah tjuvkieh,

Aske,goeksegh,naestieh gijhkieh.

Stråmhpoej sisnie govoe råavka,

Johke sjåvva, baaroeh bursieh,

Gierehtsh daelvie-balkine.

 

 

Gosse giesiebiejjie guaka,

Vaerieh, vaartoeh, aelhtiegadtieh.

Göölijh gullieklienjedahken

Soejmi saelhtieh,sovvenh suvkieh.

Tjaebpies tjaetsieledtieh klienjieh,

Johkh goh silpejeanoeh vååjnoeh.

Staahkoeh vååjnoeh,aajroeh gijkieh.

Alemtjh laavloeh vuelkieh sovken,

Garseraejkiem,sovvenh,johkh.

 

 

Saemielaanten såelij maadtoe

Jijnjem ååjseme dan guhkiem.

Tjuvrieh,vesties gærroedæjjah,

faelskies skaehtie-kriebpesjæjjah.

Aavodh,-raeffien roehtsen dålle!

Idtjin saemieh gåessie dåaroeh

Ij leah gåessie saemiej luvnie

Viellen virre varrteme.

 

 

Maadtoen vieksiesvoeten gaavhtan

Vesties vuekie tjoeveri tjijtedh.

Mijjieh dovne vuastalibie,dejtie

Gieh edtjieh mijjem dibledh.

Biejjien baerniej vieksies maadtoe!

Ih galhkh gåessie ååjsehtalledh

Gosse gielem buektehth geehtedh,

Aahkaj ajjaj baakoeh mujhtedh:

Saemien dajveh saemide