Tjïjhtje tjaebpies 2

Learoevierhtie maanagïertide mah edtjieh gïelem jïh baakoelåhkoem evtiedidh.

Daennie learoevierhtesne leah kåarhth alfabeetem jïh matematigkem bïjre.

Kåarhtide maahta nuhtjedh gosse soptsestimmine, jïh gïeline jïh tekstigujmie barkeminie. Daennie tjïjhtje tjaebpiesraajrosne lea aaj Tjïjhtje tjaebpies 1 Laavlome rijme jïh dïejvese, Tjïjhtje tjaebpies 3 Biejjielåhkoe mïerhkebiejjieh jïh vearelde. Lissine leah aaj CD jïh bïhkedimmie

Daate learoevierhtie leah noerhte-, luvlie- jïh åarjelsaemiengïelese.