Duodje Memo

Memospïele saemien vætnojne jïh duedtine.

Memospïele mesnie leah ovmessie guvvieh julevsaemienduedtijste, deerpegh jïh materijaalh. Muvhth guvvieh aaj bovtsine jïh eatnaminie.