Sami traditional folk music

20-jaapetje jubileumen vuelie-CD, siebreste Juoigiid Searvi. 

Naemhtemes CD:ine Juoigiid Searvi sæjhta vuesiehtidh mij vuelie lea, jïh nuereben boelvese vååjnesasse buektedh magkerh dah vuelieh maehtieh jïh annje daebpene jielije.