Saaran gærja

Saaran gærja lea rovmaane maanide jih noeride.

Aehtjebe lea Saarese soptsestamme båeries-skodtjen bijre mij Laaranbaektesne årroeminie. 11 jaepien båeries Saara lea sjiere laakan Baektien-Laarese veadtaldihkie.

Tjoejegærja aaj gærjine gååvnese. 

Anna Cicilie Kristine Westerfjell Somby gærjam låhka.