Juoigalasat juoiggastit

CD tradisjonelle vueliejgujmie.

CD 55 tradisjonelle vuelieh åtna mij Juoigalasat-dåekie dorjeme. Ovmessie almetjh vuelide juejkieh.