Birk jïh Barcelona-dåehkie

Maanagærja Birk jïh Barcelona-dåehkie tjoejegærjine.

Åarjelsaemien jarkoestimmie gærjeste Birk og Barcelonagjengen, daelie tjoejegærjine. Jon Isak Lyngman Gælok gærjam låhka.