Alfrede tjuara reegkes gïeline lohkedh

Tjoejegærja gærjeste Alfred skal lese høyt, åarjelsaemiengïelesne.

Tjoejegærja gærjeste Alfrede tjuara reegkes gïeline lohkedh. Mahte gaajhke dovne isveligs, Alfrede tuhtjie. Gaaje isveligs reegkes-gïeline klaassen uvte plaavefaalan bïjre soptsestidh. Dïhte edtja dam darjodh båetien bearjadahken. Men gosse Alfrede jïjnje jïjnjebem plaavefaalan bïjre leara, dellie mavvasåbpoe sjædta. Åse Klemmetsen gærjam jarkoestamme jïh Lene Cecilia Sparrok tjoejegærjam lohkeme.