Vi kom først

Gærja dejpeli jïh daaletje saemiej bïjre.

Gïeh leah saemieh? Gusnie saemide årroeminie? Mestie saemide jielieh? Gærja soptseste saemien kultuvren, siebriedahken jïh jielemevuekien bïjre. Gærja sjeahta learoehkidie nöörjen skuvlesne jallh saemie learoehkidie mah sijhtieh vielie saemiej bïjre lïeredh. Gærja daaroengïelesne jïh aaj digitaalegærjine nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.