Samene

Daarjoegærja saemiej bïjre.

Daate gærja saemiej jïh dej årromedajvi jïh jieliemassi bïjre, dejpeli jïh daaletje histovrijen bïjre, kultuvren, siebriedahken, saemiepolitihken bïjre, saemiengïeli bïjre, organisasjovni bïjre, jaahkoej, sjamanismen jïh vueliej bïjre.

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.