Tundraens folk

Russlaantedoedteren åålmegi bïjre.

Ibie barre saemiej bïjre lohkh, jeatjah aalkoe- jïh båatsoeåålmegi bïjre Russlaanteste aaj. Iktedahke lea noerhtesaemien, russlaanten- jïh englaantengïelesne. Noerhtesaemien guvviebïhkemdassh. Kovlasaemieh, nenetsh, komiåålmegh, selkuph, khantieåålmegh – dah mah åehpiedovveme gærjesne. Jeatjah åejvies tsiehkieh gærjeste: båatsoe jïh jielemevuekieh jïh bearkanimmie, nåejtieh, sjamanisme jïh aajmoes kultuvre, doedteren åålmegi histovrije, kultuvrefestivaalh jïh båatsoeorganisasjovnh. Gærja guvvijste veljie mah fïerhtenbeajjetje jielemem saarnoeminie jïh guktie almetjh barkeminie.