Suga suga su

Suga suga su, ööhpehtimmiegærja maanide.

Daennie gærjesne lea laavloeh jïh notah, vaajesh, jiehtesh jïh tjovnh.

Gååvnese aaj Suga suga su-jielijeguvvie jïh Suga suga su-CD.