Suvhtedh suvhtedh suv

Musihkine stååkedidh jïh ööhpehtidh, jïevkehtimmie jïh svihtjedh lea iemie jïh luste. CD:m sjeahta maanagïertesne nuhtjedh jïh aaj hijven skuvlesne musihkefaagesne nuhtjedh.

CD:ine lea ohtje laavlomegærja gusnie leah 16 laavloeh.

 1. Suvhtedh suvhtedh suv
 2. Daelie mijjieh libie laavloeminie
 3. Tjaetsie
 4. Tjïjhtje tjaebpies tjeehpes tjåktjah
 5. Åvlan leah gåetiejuvrh
 6. gåstan lea onne bïenjetje
 7. Skåajjen juvrh
 8. Trabloeh vïerhtse
 9. Soermelaavloe
 10. Akte guelie vuaja
 11. Krievvie lea gujht giedtesne
 12. Madtjeles leam 
 13. Åhtehtsh
 14. Onne Laara
 15. Vuertedh stroehte-iehkedem
 16. Nåå, nåå dellie