The Sámi People traditions in transition

Gærja saemiej bïjre englaantengïelesne. 

Daate gærja englaantengïelesne tjaaleldh, jïh soptseste enaresaemiej, luvliesaemiej jïh kovlasaemiej bïjre. Gærja aamhtesh gïetedalla goh: saemiengïele, kultuvre, histovrije, tjeahpoe, tjaaleldahkh, musihke, jaahkoe jïh læstadianisme. Lohkedh maahta saemien organisasjovni bïjre jïh gærja seabradahkeanalyjsem Saepmeste buakta. Annetje badth såårne dovne tjaetsiebeedtemen bïjre jïh dellie eeremes Áltá-Guovdageaidnu-jeanoen dulviehtimmiem. 

Gærjam maahta utnedh englaantegïele-ööhpehtæmman, learohkh dellie biesieh saemien tsiehkien bïjre lohkedh englaantengïelesne.