The Sami - Culture and history

Gærja ånnetje nöörjen aalkoealmetji bïjre buerkeste.

Gærjesne tekstigujmie jïh guvviegujmie bovtseburriem, beapmoevuekiem, vaarjoej, bigkemevuekiem, duedtie, saemiej jielemevuajnoem, musihkem jïh soptsestimmievuekiem bïjre vuesehte.