Sameflagget

Bïevnesegærjetje saemiensaevegen bïjre, golmene gïelesne. 

Bïevnesegærjetje saemiensaevegen bïjre, saemien, daaroen jïh englaantengïelesne.