Saemesth maanine

Aamhtesegærja, saemesth maanine.

Daennie gærjetjisnie åadtjoeh bïevnesh gelliengïelevoeten bïjre. Naan teksth leah daaroengïelesne, naan åarjelsaemiengïelesne.

Gærjetje lea A5-hammosne.