Ruoktumet sátnegirjjáš

Daaroen-noerhtesaemien/noerhtesaemien-daaroen baakoelæstoe.

Baakoelæstoe beapmoe- jïh healsoefaagese. Baakoeh leah tjöönghkesovveme barkose gærjine "Ruoktumet". Gåarede dovne saemien- jïh daaroenbaakoej mietie gærjesne ohtsedidh. Gærja gaajhkide daltesidie sjeahta.