Natur- og gårdsbarnehagen

Daaroen raeriestimmesgærja eatneme- jïh gaertenemaanajgïertide.

Daehtie gærjeste raerieh gaavnh eatneme- jïh gaertenemaanajgïerti ålkoegïehtelimmide. Daesnie buerkieståvva guktie maanajgïertesjaljoem sjïehtehtidh edtjieh maanah maehtedh ålkone årrodh abpe jaepiem. Gærjesne jeenjh raerieh daejtie ålkoegïehtelimmide, dovne dam maam daelvege jïh geasege maahta darjodh. Daah darjomh gujht jeatjah maanajgïertide aaj sjiehtieh. Gærjeste pedagogihkes tjïelkestimmieh jïh våaromem/duekiem gaavnh guktie jis maahta dagkerem eatneme- jïh gaertenemaanajgïertem aelkiehtidh.