My picture dictionary

Saemien guvviegærja englaantengïelesne maanide.

Guvviegærja englaanten baakoejgujmie. Guvvieh saemien aarkebiejjiejieleme vuesiehtieh jïh 19 aamhtesinie juakasovveme. Gærja saemien learoehkidie maadthskuvlesne sjeahta, mah edtjieh englaantengïelem lïeredh. Gærja aaj gååvnese: