Mov kråahpe

Maanajgærja kråhpen bijre.

Maanah saemiegielen nommh kråhpese jïh kråahpen funksjovnide lïerieh.

Gærja aaj noerhtesaemiengïelesne  jïh luvlesaemiengïelesne gååvnesieh.