Jaememe mijjen luvnie jeala

Åarjelsaemien gærja jielemen jïh jaememen bïjre.

Gærjesne luhkieakte soptsesh. Luhkieaktede ektievoeteste naan soptsesh jielemen bïjre, jïh debpelde gusnie ektievoete ij leah vielie. 

Ellen Sara Reiten Bientie guvvieh dorjeme.