Inn fra vidda

Gåetietjåadtjoehtimmie jïh ekonomijes sjïehtehtimmie Guovdageaidnun båatsosne 1960–1993.

Daesnie gåetietjåadtjoehtimmiem goerehtalleme jïh mestie pryöveme båatsoen åvtanimmiem guarkedh jïh tjïelkestidh guktems dïhte minngemes 30 jaepien orreme (1960–1990). Gosse naemhtie båatsoen gåetietjåadtjoehtimmiem goerehtalleme måedtiej jaepiej tjïrrh jïh fïere guhten gåetehken barkoem/vætnoem vuartasjamme, dellie aalkeme guarkedh magkerh jorkesimmieh dejtie gåetiehkidie sjïdteme jïh guktie dïhte jis tjarke dan gåetien ekonomijem dïjpeme.