Laksen var vår!

Deatnu-jeanoen loesebivtemevuekieh daalatjasse.

Deatnu lea akte Europan loesijes jeanojste, jallh stööremes loesejohke aaj. Deatnu dovne akte veartenen vihkielommes jeanojste atlantiske loeside. Johke loesijste veljie bijjelen 1000 kilometeren gåhkoem dan johken. Gærja saemien årromen bïjre aaj soptseste jïh annetje dejstie Deatnu-voenen saemienvuekijste.