Inn fra vidda

Hushold og økonomisk tilpasning i reindrifta i Guovdageaidnu 1960-1993.

En undersøkelse hvor man har tatt utgangspunkt i husholdet og ut fra denne forsøkt å forstå og forklare utviklingen av reindrifta de siste 30 årene (1960-1990). Ved å studere sammensetningen av reindriftshusholdet over tid og registrere oppgavene til det enkelte husholdsmedlem har man fått forståelse for hva slags endringen i arbeidssituasjonen som har oppstått for det enkelte medlem og hva det har hatt som konsekvenser for husholdets økonomi.