Gullanda

Nïejte guhte gullie-tjååtselinie sjïdti, daaroengïelesne tjaaleldh.

"Gullie-tjååtsele" båeries saemien åålmeh-vaajese. Daate soptsese buerien jïh vestiesvoeten bïjre, tjoevken, sjuevnjeden, rïektes jïh faelskies almetji bïjre. Maanagærjan stoerre guvvieh. Vaajesen deahpadimmie guektien nyjsenæjjese veadtaldahkesne, Njaevies-eatnan jïh Hatsves-eatnan gïeh buerien jïh vestiesvoeten maadtoe. Soptsesen jïjtjehke dalvese lea Njaevies-ietnien nïejte, numhtie dam vaajese jeenjemes sov bïjre. 

Gærja gååvnese åarjelsaemien aaj, noerhte-, julev- jïh enaresaemiengïelesne

Gærjam maahtah Nasjonaalebiblioteeken nehtesæjrosne lohkedh