Gueliekrovhte

Gærjetje vuesehte guktie gueliekrovhtem jurjiehtidh.

Gærjesne lea guvvieh jïh åenehks teksth mah vuesehte guktie gueliekrovhtem jurjiehtidh, jïh gaajhke åarjelsaemiengïelese tjåådtje.
Gærja lea dovhtehke paehpierasse tjaalasovveme.
Seamma gærja aaj noerhtesaemiengïelese jïh julevsaemiengïelese gååvnese.

Liv Vatle lea guvvide guvviedamme.