Bearkoe-krovhte

Gærjetje mij vuesehte guktie bearkoekrovhtem (biđus) doeltedh.

Daate learoevierhtie vuesehte guktie edtjh bearkoekrovhtem (bidus) doeltedh. Åenehks tekstigujmie jïh tjeehpes-veelkes guvviejgujmie vuesehte guktie edtjh dåemiedidh. Gærjetje lea dovhtehke paehpierasse tjaalasovveme. Aerebe lea jeatja learoevierhtieh seamma raajrosne dorjesovveme. Dej sisvege lea gueliejoptse, eeplagaahkoe, paannelaejpie jïh laajpetjh.

Gærja aaj noerhte- jïh julevsaemiengïelesne gååvnese.