Gruffele

Åarjelsaemien maanagærja.

Soptsese ræjmade, jïh lea snjearan bïjre mij sov ïskeres voelpe Gruffelen bïjre soptseste jïh dan gavhtan eah dah jeatjah juvrh snjearam vaeltieh. Faahketji Gruffele snjearan åvtelen tjåådtje, sæjhta satnem bårredh, men snjeara tsåatske jïh Gruffelem nullehte ahte dïhte skåajjen ïskerommes dyjrem.

Ella Holm Bull gærjam åarjelsaemiengïelese jarkoestamme.