Hadria jïh heeksa

Åarjelsaemien maanagærja.

Hadria jïh heeksa lea soptsese beltehks, båeries kraanna-gåamman bïjre, mij kaanne heeksa lea.

Gærjan leah klaeriedihks guvvieh mij Daby Ihsan dorjeme. Ellen Bull Jonassen gærjam åarjelsaemiengïelese jarkoestamme.