Muarra - Moere

Smaave maanagærja åarjel- jïh upmejesaemiengïelesne.

Truls lea jïjtse, stoerre moere jïh daelie ussjede guktie lea moeren gïeregisnie. Smaave maanagærja, vaenie tekste jïh klaeriedihks guvvieh.