Eatnigiella Fáddágirji 2

Sijjienommh Saepmesne.

Baakoegærjesne maahtah sijjienommh saemiengïeleste nöörjen-, svïenske-, såevmien-, jïh russlaantengïelese gaavnedh. Gærja ööhpehtæmman sjeahta jallh leksikovnine saemien sijjienommi bïjre. Navnekonsulenttjenesten for samiske og finske stedsnavn lea sijjienommi tjaelemevuekie dåhkasjahteme. Gærja naan laavenjassh åtna.

Gærja aaj digitaalegærjine nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.