Ealát - reindeer herders' voice

Gærja veartenen båatsoealmetji bïjre.

Daate gærja lea englaantengïelesne jïh lea båatsoen bïjre Nöörjesne, Finlandesne jïh Russlaantesne. Gærja lea aaj aalkoealmetji bïjre, båatsoen, aerpiemaahtoen bïjre jïh guktie klijma-jeatjahtehtemh båatsoem tsevtsieh.

Gærja jïjnjh guvvieh båatsoste jïh båatsoeburrijste åtna jïh kaarhte mij vuesehte gusnie dah ovmessie almetjh årroeminie.