Dovdda maid borat!

Aamhtesegærja maanide beapmoen jïh healsoen bïjre. 

Aamhtesegærja maanide man teeksth, guvvieh, soptsesh jïh laavenjassh. Gærjan ulmie lea beapmoen jïh healsoen bïjre soptsestidh. Gærja saemien vuajnoeraedteste tjaaleldh jïh bïhkemde guktie jïjtje maahta beapmoeh reebledh, tjöönghkedh jallh ihkie möörjedh, jïh guktie jïjtje dejtie beapmojde darjodh jïh jurjiehtidh. Eatnemevaarjelimmie, ekologijes raejnies beapmoe, juvrevaartjeskehteme jïh globaale beapmoetsiehkie muvhth dejstie aamhtesijstie mah daan gærjan jarngesne. 

Gærja beapmoen måedtiem bieliem byjjebasse lutnjie. Gærja maanide vuaptastahta magkeres beapmoem dam maam sijjieh byöpmedeminie, gubpelde beapmoe dalva jïh guktie lïhkesdajven beapmoem nuhtjedh. Gærjeste raerieh gaavna guktie hijven beapmoeh jurjiehtidh lïhkesdajven beapmojste. 

Raajrosne Dádjat! dellie daah gærjah olkese vadtasovveme: