Atlantbib - små fagbøker på nett

Atlantbib skuvleprosjeekte man sisnjelen learohkh Noerhterïjhkijste meatan, Saepmeste, dovne Latvieste, Litauenistie jïh Åarjel-slesvigeste. 

Atlantbib.org lea gaskeviermesne naan gærjaprosjeekte gusnie learohkh jïh lohkehtæjjah faagegærjah åesehth tjaelieh dovne gaajhkide noerhterïjhki skuvlide. Daah online-gærjah dovne seammaleejnesvoeth jïh joekehtassh gïetedellieh, noerhterïjhki jïh baltiske laanti histovrijen, geografijen, gïelen jïh kultuvren muhteste. 

Daesnie dovne åarjelsaemien gærjah. Jis veesmedahtah jïh åarjelsaemien gïelem veeljh, dellie jijhtieh dah gærjah mah åarjelsaemiengïelesne. Diedtelh båaloem Bøker på gaskeviermiesæjroen bijjiegietjesne.