Åarjel-saemien 1 - Barkoe-gærja

Daate lea Åarjel-Saemien 1 barkoegærja.

Daate lea barkoegærja lohkemegærjese Åarjel-saemien 1. Daennie gærjesne lea laavenjassh vokaali bïjre, jïh learohkh edtjieh gïelem evtiedidh joekehth jarkoestimmielaavenjassigujmie jïh jeatja tjaelemelaavenjassigujmie.

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.

Jeatjah learoegærjah daennie raajrosne:

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 5

Åarjel-saemien 6