Åarjel-saemien 5 - Barkoegærja

Orresth åarjelsaemien ööhpehtimmiegærjam berteme, barkoegærja.

Daate barkoegærja maanaskuvlen learoehkidie sjeahta. Gærja lea åasa akten gærjaraajrosne mesnie govhte gærja.
Åarjel-Saemien vïjhteden lohkemegærjam daesnie gaavnh.

Gærja aaj digitaalegærjine Nasjonaalegærjagåetesne gååvnese.

Jeatjah learoegærjah daennie raajrosne:

Åarjel-saemien 1

Åarjel-saemien 2

Åarjel-saemien 3

Åarjel-saemien 4

Åarjel-saemien 6