Skábma Mørketid

Jielijeguvvie sjuevjeds-tïjjien bïjre jïh saemien vuekiej bïjre.
Saam jielijguvvesne Ravdna Guttormen råakebe gie saemie barkoe vuekiej bïjre soptseste, vaajesi, naestiej jïh goeksegen bïjre, jïh asken dïedte aarhtese, staaloej jïh jeatja heamturen haamoej bïjre.