Min mors hemmelighet

Mij sjædta gosse faahketji stoerealmetjinie båatah daejremen datne saemien? 

Filmedarjoje Ellen-Astri Lundby Lambertseteristie, Osloste, idtji gåessie gænnah govlh sov saemien maadtoen bïjre maam goh satne byjjeni. Aajne maam mïeli, ietnebe Noerhte-Nöörjeste jïh åarjese dåaroen mænngan juhti. Daennie filmesne Min mors hemmelighet (Tjædtjene tjeakoesvoete) aejkien tjïrrh juhtebe jïh lïhkes histovrijisnie mïnnebe. Daate filme vueptiestimmien jïh identiteete-gaavnemen bïjre, Staaten garre daaroedehtemepolitihken, skaaman jïh sjeavehtsvoeten bïjre. Seamma aejkien hïlle vadtelge ovtetje jïh daaletje aajkan, dovne tjidtjiebasse jïh daktaråbpose – gaskemsh seamadidh. Filme saemien filmebaalhkam vitni jaepien 2009 jïh dam leah dovne Nöörjesne jïh ålkoelaantesne vuasahtalleme jïh dïsse måedtiem baalhkam vadteme.