Terminologijelæstoe - Gaskeaejkie Nöörjesne.

Åarjelsaemien baakoelæstoe.

Terminologijelæstoe lea jaepielåhkoen 2011 gïelegoevteste dåhkasjahteme.