Terminologijelæstoe - Vijkingeaejkie

Åarjelsaemiengïele, daaroengïele jïh svïenskegïelen baakoelæstoe.

Terminologijelæstoe lea jaepielåhkoen 2011 gïelegoevteste dåhkasjahteme.