Skåajje-laavenjassh

Aamhtesh: skåajje, dyjrh såajjesne, sjædtoeh, eatneme.

Laavenjassh skåajjen bïjre, jïh maam maahta daesnie gaavnedh. Learohke maahta powerpointen sïjse tjaeledh.