Fealadimmie-laavenjassh

Aamhtesh: fealadimmie, eejehtalleme, vuelkeme, dïeske, baakoelierehtimmie.

Laavenjassh fealadimmien bïjre, baakoeh lïeredh. Learohke tjaala powerpointen sïjse.