Saemie eatnemen vuelie

Isak Saba (1875-1921) Saemie eatnemen vueliem tjaaleme.

Tjaatsegisnie saemien laavloem nielje saemien gïeline gaavnh. Dïedth Veedtjh fijlem.

  • Noerhtesaemien
  • Åarjelsaemien
  • Julevsaemien
  • Daaroen